Grab the goodies and avoid your enemies. Grab goodies for as long as possible. Use Arrow Keys to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Collecting Games, Flash, Flying,
Chơi game Heavens Hoodlum màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Heavens Hoodlum trên Facebook


Nhúng game Heavens Hoodlum vào web/blog

Game cùng thể loại