Fling the turkey as far as you can. Use Mouse to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Birds, Flash, Throwing,
Chơi game Turkey - Fling màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Turkey - Fling trên Facebook


Nhúng game Turkey - Fling vào web/blog

Game cùng thể loại


ab