Launch and throw Yoshi for as far as you can. Rapidly press spacebar as fast as you can to make Yoshi run.


Thảo luận và chia sẻ game Yoshi's Jumping trên Facebook


Nhúng game Yoshi's Jumping vào web/blog

Game cùng thể loại